HISTORIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MYSŁOWICACH...


Kiedy Śląsk powrócił do Macierzy zaczęto odbudowywać szkolnictwo,
rozwijać kulturę narodową i regionalną. W latach trzydziestych w Mysłowicach
działają biblioteki w szkołach oraz Powszechna Biblioteka Czytelni Ludowych
i Miejska Biblioteka Ludowa.

W momencie wybuchu II wojny światowej i wejścia wojsk niemieckich
do Mysłowic polskie biblioteki zostały zamknięte a ich księgozbiory zniszczone.
Książki częściowo wyrzucone zostały na śmietniki, a częściowo spalone.
Dziś jeszcze żyją mieszkańcy naszego miasta, którzy pamiętają pływające
w Przemszy książki wyrzucane z Biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych,
znajdującej się w Parku Zamkowym.

Zgromadzone księgozbiory biblioteczne zostały bezpowrotnie zniszczone.
Z niepełnych danych wynika, że biblioteki straciły wówczas 21317 pozycji.
W mieście pozostała i funkcjonowała jedynie biblioteka niemiecka.
Przez cały czas trwania okupacji niemieckiej polska książka była zakazana,
a jej czytanie surowo karane.

Po zakończeniu działań wojennych i wyzwoleniu miasta rozpoczęto
organizowanie polskiej biblioteki. Z księgozbioru pozostałego
po bibliotece niemieckiej wycofano książki przesiąknięte ideami
faszystowskimi i nienawiścią do Polaków.
Cenne publikacje niemieckie zabezpieczono i zgromadzono
w Radzie Miejskiej.

Pierwsze polskie książki pochodziły z darów, potem kupowano je
za pieniądze uzyskiwane z przedstawień amatorskiego zespołu
teatralnego domu kultury.

W dniu 21 kwietnia 1948 r. utworzono w Mysłowicach Radę Miejską
Biblioteki i Czytelni, w skład której weszli nauczyciele szkół średnich.
Rada przygotowała oficjalne otwarcie biblioteki, które nastąpiło
9 maja 1948 r.

Pierwszy punkt biblioteczny Miejskiej Biblioteki w Mysłowicach
powstał w Brzęczkowicach 4 kwietnia 1949 r.,
a w roku następnym drugi punkt w Janowie Miejskim.  

Do roku 1965 działało na terenie miasta sześć państwowych
placówek bibliotecznych, w 1975 - jedenaście, w tym dwie dziecięce.
W latach 1948-1949
gromadzono w większości książki wydane
przed wybuchem II w. ś., o dużych wartościach literackich,
starannie wydanych, często w pięknych oprawach.
Natomiast w następnych latach dopływ książek był zgodny z planem centralnego zaopatrzenia bibliotek w nowości.

Pierwszym kierownikiem MBP, aż do 31 grudnia 1952 r. był Jan Kurek,
który najwięcej czasu poświęcił na zorganizowanie placówki oraz
filii bibliotecznych.

W 1953 r. następuje zmiana kierownictwa. Jan Kurek poświęca się
pracy księgarskiej, a kierownikiem biblioteki zostaje Irena Mieczkowska.
Za jej kierownictwa sieć biblioteczna zostaje powiększona o filie
w Brzezince, Laryszu i Morgach. Trzecim kierownikiem MBP był Alfred Puzio
(od 15 lutego  1965 r.), który przeprowadził remont kapitalny biblioteki
centralnej i poszerzył zakres jej działalności.
Zwrócił uwagę na doskonalenie zawodowe i wykształcenie bibliotekarskie
zatrudnionej kadry.
Doprowadził do utworzenia filii dziecięcej oraz czytelni z wydzieloną
częścią dla prasy bieżącej.

Od 1967 r. biblioteką kierowała Maria Garbiec, która umocniła organizację
wewnętrzną placówki, stworzyła sieć biblioteczną, rozbudowała księgozbiory
informacyjne, wykształciła zdolną i pracowitą kadrę bibliotekarską.
Dopracowane zostały formy i metody pracy
kulturalno-oświatowej w środowisku.

Obecnym dyrektorem MBP w Mysłowicach jest mgr Izabela Partyka
(od stycznia 2000 r.), która swą uwagę koncentruje głównie na
skomputeryzowaniu biblioteki i całej sieci bibliotecznej.
Od 2001 r. MBP rozpoczęła proces komputeryzacji, którym objęta została
Biblioteka Centralna:  wypożyczalnia oraz czytelnia główna.  

Czytelnicy Biblioteki mają możliwość korzystania z sieci Internet.
Czytelnia Internetowa znajduje się w Czytelni Głównej oraz w Filii nr 11.
______________________________________________________________powrót