REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYSŁOWICACH


Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/3013 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYSŁOWICACH § 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko usługi kserograficzne. Wysokość opłat ustala Cennik Opłat Regulaminowych.
3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i systemu informacji prawnej LEX oraz uczestnictwo w imprezach bibliotecznych określają odrębne Regulaminy.
4. Zapisujący się do Biblioteki okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający PESEL i ujawniony aktualny adres zameldowania; w przypadku osób nieposiadających adresu zameldowania osoba taka zobowiązana jest złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie korespondencyjnym.
5. Czytelnik wypełnia kartę zapisu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach, zobowiązując się własnoręcznym podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu w całej sieci.
6. Za niepełnoletniego czytelnika kartę zapisu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez osobę niepełnoletnią.
7. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub nazwiska.
8. Dane osobowe czytelnika zbierane przez Bibliotekę przetwarzane są wyłącznie do celów statutowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
9. Biblioteka może, na pisemny wniosek użytkownika, usunąć jego dane osobowe z bazy czytelników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki, wynikających z niniejszego Regulaminu.
10. W placówkach stosujących elektroniczny system rejestracji czytelników w komputerowym systemie bibliotecznym SOWA2 czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną. Za wydanie karty pobiera się opłatę refundującą koszty jej wytworzenia, ustaloną w Cenniku opłat regulaminowych.
11. W przypadku utraty karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece. Za wykonanie nowej karty pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej wartości karty.
12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się karta biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
13. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób: - zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy, - używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe, - nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających, - które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy.


§ 2. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 5 tygodni (35 dni).
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2 pkt.1 termin zwrotu zbiorów, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur).
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować oraz zamówić książki lub inne zbiory biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. Czytelnik posiadający indywidualne hasło może samodzielnie dokonywać prolongaty wypożyczonych książek, rezerwować oraz zamawiać zbiory biblioteczne poprzez katalog online (operacje samoobsługowe).
6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza ją w miarę możliwości z innych bibliotek.
7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
8. Wybrane zbiory czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu również je zwraca.
9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

1. Czytelnik wypożyczyć może jednorazowo 3 kasety/płyty na okres jednego tygodnia, potwierdzając wypożyczenie własnoręcznym podpisem.
2. Za zgodą bibliotekarza zbiory audiowizualne wypożyczać mogą szkoły przez bibliotekę szkolną na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Każda kaseta/płyta ma swój rewers. Jednorazowo można wypożyczyć 5 tytułów na okres dwóch tygodni.
3. Czytelnik zobowiązany jest przy zwrocie przekazywać spostrzeżenia o wszelkich uszkodzeniach wypożyczonych zbiorów.
4. Czytelnikowi nie wolno dokonywać napraw uszkodzonych kaset/płyt.
5. Bez zgody Biblioteki nie wolno odstępować wypożyczonych zbiorów innym osobom.
6. Kopiowanie kaset/płyt jest zabronione.
7. Wypożyczanie „książek mówionych” określa odrębny Regulamin.

§ 4. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

1. Korzystający z czytelni pozostawia u dyżurującego bibliotekarza ważny dokument, potwierdzający tożsamość.
2. Wpisu do rejestru czytelników każdorazowo dokonuje wyłącznie bibliotekarz (wpis wykorzystywany jest wyłącznie do celów statystyki bibliotecznej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).
3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
4. Ze zbiorów czytelni, w tym również z czasopism bieżących czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
5. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu i nie wolno ich wynosić z czytelni. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma, otrzymując pozostawiony dokument.
6. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
7. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
8. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.
9. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i innych zbiorów bibliotecznych, będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zobowiązany jest także do poszanowania własnej karty bibliotecznej oraz oznakowań zbiorów – kodów kreskowych na książkach.
2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia i zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości książki (lub innych materiałów bibliotecznych) ustalonej przez bibliotekarza w oparciu o aktualną cenę rynkową.
4. Za zgodą kierownika placówki czytelnik może w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę czy zbiory biblioteczne dostarczyć inne, o nie mniejszej wartości, przydatne dla Biblioteki.
5. Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie na sumy wpłacone tytułem odszkodowania.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

1. Za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz innych materiałów bibliotecznych, Biblioteka ogranicza prawa do wypożyczania i pobiera kary za każdą książkę lub inny materiał biblioteczny oddane po terminie zwrotu i blokuje dostęp do operacji samoobsługowych. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od naliczenia kar za przetrzymanie zbiorów.
2. Zestawienie kar regulaminowych za książki i inne materiały biblioteczne zawiera Cennik opłat regulaminowych.
3. Sankcje i kary finansowe wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu książki i nie są zależne od przypomnień i wezwań do zwrotu.
4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub elektronicznego (poczta e-mail) poinformowania czytelnika o przetrzymywanych książkach. Za upomnienie telefoniczne Biblioteka pobiera opłatę ustaloną w Cenniku opłat regulaminowych, za upomnienie elektroniczne nie pobiera się opłaty.
5. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała pocztą monit w sprawie zwrotu książek pokrywa jego koszt, ustalony w Cenniku opłat regulaminowych.
6. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka uznaje, iż składnik jej majątku został przywłaszczony i z takim zarzutem prowadzi windykację swej własności oraz kary regulaminowej lub dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
7. Windykację nie zwróconych zbiorów bibliotecznych Biblioteka prowadzi za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej oraz w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.
8. Koszty windykacji lub dochodzenia swych praw na drodze prawnej obciążają czytelnika.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora MBP.
2. § 1 pkt. 3 oraz § 3 pkt. 4 Regulaminu, nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statutowych Biblioteki.
3. Obowiązujące w danym roku kwoty opłat regulaminowych podawane będą do wiadomości czytelników w terminie do 31 grudnia poprzedniego roku, w formie załącznika do Regulaminu.
4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać kierownikowi placówki lub dyrektorowi Biblioteki.
5. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach oraz na stronie www.mbpmyslowice.pl
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.
REGULAMIN IMPREZ


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach, zwanej dalej Organizatorem. Do jego przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik imprezy oraz przebywający na terenie Biblioteki.
2. Przez imprezę rozumie się zajęcia kulturalno-oświatowe, wykłady i prelekcje, wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
3. Uczestnictwo w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku swojego i/lub swojego dziecka w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym zamieszczania zdjęć na stronach internetowych Biblioteki z przebiegu imprez. Każdy kto korzysta z usług programowych naszej instytucji kultury poprzez uczestniczenie w różnych imprezach i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań instytucji, jest zobowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi Biblioteki.
4. Wszystkie imprezy są bezpłatne.
5. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II. Postanowienia szczegółowe

1. Dzieci w wieku do lat 6 mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Pod opieką bibliotekarza dziecko pozostaje tylko w czasie zajęć zorganizowanych dla tej grupy dzieci.
2. Podczas imprez organizowanych przez Bibliotekę zabrania się:
a ) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Organizatora i prowadzącego spotkanie. Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję. Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników imprez skutkować może odpowiedzialnością prawną,
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu i palenia papierosów,
d) głośnego i nieprawidłowego zachowania, zakłócającego przebieg imprezy. 3. Za rzeczy pozostawione na sali, w której odbywa się impreza Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez niego w trakcie imprezy mają wyłącznie charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas imprezy u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia podczas imprezy będą zgłaszane na Policję.
III. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników imprez innym osobom lub instytucjom.
2. Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO


I. Zasady ogólne

1. Prawo bezpłatnego korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy użytkownicy biblioteki, których bibliotekarz rejestruje na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna).
2. Stanowiska komputerowe są dostępne w godzinach otwarcia Biblioteki.
3. Korzystający z komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy podczas korzystania z komputera. Może udzielić pomocy jeśli aktualnie dysponuje czasem.
4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
6. Przy stanowiskach komputerowych należy zachować ciszę. Zabrania się spożywania napojów i artykułów spożywczych.
7. Niedozwolone jest:
• wszelkie działanie powodujące dewastacje lub uszkodzenie komputera,
• wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
• łamanie zabezpieczeń systemu,
• samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

II. Korzystanie z Internetu

1. Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
2. Przy stanowisku podczas korzystania z Internetu może przebywać tylko jedna osoba.
3. Indywidualna sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach lub gdy nie ma innych chętnych do korzystania ze stanowiska komputerowego, bibliotekarz może wydłużyć użytkownikowi czas korzystania.
4. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne. Opłatom podlegają wydruki komputerowe zgodnie z Cennikiem opłat regulaminowych.
5. Pracownik Biblioteki nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
6. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera może zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (pendrive, dyski zewnętrzne) lub wydrukować. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

III. Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu.

1. Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np.: działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc).
2. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim) oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. komunikatory, randki, gry).

IV. Odpowiedzialność użytkowników

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne.
3. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera osobom:
• zachowującym się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
• używającym słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
• nietrzeźwym lub będącym pod wpływem innych środków odurzających,
• które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.
4. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w MBP w Mysłowicach na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora (kierownika) biblioteki.

V. Przepisy końcowe.

1. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora MBP w Mysłowicach.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI "KSIĄŻKI MÓWIONEJ" MBP
W MYSŁOWICACH


I. Prawo korzystania
1. Z wypożyczalni "Książek Mówionych" mogą korzystać osoby niewidome, słabowidzące oraz osoby z dysleksją.
2. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest posiadanie magnetofonu w dobrym stanie technicznym.
4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 5. Przy zapisie zgłaszający powinien:
- okazać legitymacją Polskiego Związku Niewidomych lub zaświadczenie lekarskie oraz
okazać dowód osobisty - zobowiązać się podpisem na karcie zapisu do przestrzegania regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

II. Wypożyczenia
1. Wypożyczyć można jednorazowo 2 tytuły "Książek Mówionych" (nie więcej niż 30 kaset) na okres 1 miesiąca.
2. Czytelnik lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest potwierdzić wypożyczenie własnoręcznym podpisem.

III. Poszanowanie i zabezpieczanie "Książek Mówionych"
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.
2. Czytelnik zobowiązany jest przy zwrocie przekazywać spostrzeżenia o wszelkich uszkodzeniach wypożyczonych kaset, a mianowicie skasowanie tekstu, nagranie obcego tekstu, zerwanie taśmy, uszkodzenie kasety i in.
3. Czytelnikowi nie wolno samemu dokonywać napraw uszkodzonych kaset.
4. Bez zgody biblioteki nie wolno odstępować wypożyczonych kaset innym czytelnikom.
5. Kopiowanie "km" jest zabronione.
6. Za szkody wynikłe z zagubienia bądź uszkodzenia, zniszczenia "km" odpowiada czytelnik.
7. Wysokość odszkodowania za zgubione lub zniszczone kasety ustala kierownik wypożyczalni. Podstawą do wystąpienia o odszkodowanie jest protokół sporządzony przez bibliotekarza, a podpisany przez czytelnika.

IV. Przetrzymywanie "Książek Mówionych"

1. Za przetrzymywanie kaset ponad termin określony w regulaminie biblioteka pobiera opłaty zgodnie z regulaminem
opłat za usługi biblioteczne.
2. Jeżeli czytelnik zwraca kasety natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie pobiera się opłat za przetrzymanie, czytelnik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu kaset lub uiszczenia opłat,
biblioteka dochodzi roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

V. Korzystanie ze zbiorów na miejscu
1. Korzystający ze zbiorów na miejscu obowiązany jest przedłożyć dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty.

VI. Życzenia i wnioski
Życzenia i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki "Życzeń i wniosków".

VII. Przepisy końcowe
1. Za zgodą bibliotekarza "km" wypożyczać mogą szpitale, szkoły, czytelnicy z wypożyczalni książek.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni "km". Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika do Dyrektora biblioteki.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.10.2003 r.

  


________________________________________________________________________powrót