Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania w naszych placówkach z tłumaczy języka migowego na miejscu  lub online. Nie posiadamy w żadnej z placówek: głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Przy budynkach nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Żadna placówka nie posiada węzła sanitarnego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje natomiast możliwość wprowadzenia do nich psa przewodnika oraz asystenta osoby niewidomej.

Placówki umożliwiające wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich (po wejściu do biblioteki w skorzystaniu z naszych zbiorów pomaga bibliotekarz):

Biblioteka Główna, ul. Strumieńskiego 4 - Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Tylko wypożyczalnia dla dorosłych dostępna jest bez barier architektonicznych. Brak informacji wizualnej /dotykowej/ głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Filia 7, ul. Oświęcimska 8 - Budynek parterowy w całości bez barier architektonicznych posiada Dział Książki Mówionej, który umożliwia osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z urządzenia CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.